Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4
Drobečková navigace

Domů > Organizace a spolky > ZŠ a MŠ Skalice

Více na adrese skola.skalicenadsvitavou.cz

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou,

příspěvková organizace

 

Zápis do Mateřské školy Skalice nad Svitavou

Výsledky zápisu do mateřské školy.pdf

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne na základě doporučení MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v souladu s právními předpisy, ale bude přizpůsoben tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti..

Zápis do mateřské školy proběhne  bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole, bude se tedy skládat pouze z formální části, která spočívá v doručení dokumentů potřebných k zapsání dítěte škole.

 

Jak můžete přihlášku podat?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (naše škola má  datovou schránku y2rmsca),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Na podání přihlášky stanovuji termín od 2. do 16. května 2021. 

Pokud byste chtěli do mateřské školy osobně doručit dokumenty k zápisu, je k osobnímu podání vyhrazena středa 5. květen 2021 od 14:00 do 16:00 hodin po předchozí domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle 728 210 713. 

 

Rodný list stačí doložit prostou kopií při dálkovém či osobním podání.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Co je třeba škole doručit: poprosím Vás o vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, druhou stranu, prosím, nechejte zatím prázdnou, dále o vyplněný Zápisní list a Čestné prohlášení zákonných zástupců, o kopii rodného listu dítěte. V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky a dítě již bylo vyšetřeno příslušným poradenským zařízením - kopii vyjádření tohoto poradenského zařízení, v případě, že dítě vyšetřeno nebylo, Vaše prohlášení o tom, že jste vstoupili v jednání s poradenským zařízením a dítě teprve vyšetřeno bude, pokud již máte stanoveno, uveďte datum. Volíte-li možnost vzdělávat své dítě individuálně, k jmenovaným dokumentům přiložte také Žádost o individuální vzdělávání.

 

Jak se dozvím o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: každému dítěti bude přiděleno registrační číslo (budete o něm informováni dálkovým způsobem) a výsledky zápisu budou zveřejněny v pondělí 24. května 2021 na webových stránkách školy a obce Skalice nad Svitavou, dále ve vývěsce obecního úřadu Skalice nad Svitavou.

 

Aby děti nebyly ochuzeny o motivační část zápisu do mateřské školy, kterou teď bohužel nelze realizovat a která bezesporu patří k velkým zážitkům předškolního věku, chystáme - až situace dovolí - setkání všech zapsaných dětí a jejich rodičů. O termínu budete včas informováni.

 

Formuláře k zápisu:

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

ZÁPISNÍ LIST DO MŠ.pdf

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 1.pdf

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2.pdf 

Čestné prohlášení zákonných zástupců.pdf

Formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání.pdf

 

Zápis do základní školy pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do základní školy.pdf

Zápis do základní školy proběhne i v tomto školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis do školy tedy proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole, bude se skládat pouze z formální části.

Jak můžete přihlášku podat?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku y2rmsca),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mailová adresa školy je skola@skalicenadsvitavou.cz,
 3. poštou, poštovní adresa školy je Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace, Školní 101, Skalice nad Svitavou, 679 01,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, rodiče budou vpouštěni do školy k předání dokumentů jednotlivě nejlépe po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Na podání přihlášky kromě osobního podání je stanoven termín od 1. do 23. dubna 2021. 

V případě osobního podání je stanoven termín zápisu 15. duben 2021 od 12:30 do 16:00 hodin nejlépe po předchozí domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle 728 210 713. 

 Rodný list stačí doložit prostou kopií v papírové podobě při dálkovém či osobním podání nebo v digitální podobě (sken, fotografie).

Co je třeba škole doručit: poprosím Vás o vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dále vyplněný Zápisní list a Čestné prohlášení zákonných zástupců, dále o kopii rodného listu dítěte, v případě žádosti o odklad povinné školní docházky vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa a vyjádření příslušného poradenského zařízení, v jehož péči jste.

Jak se dozvím o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: každému dítěti bude přiděleno registrační číslo (budete o něm informováni dálkovým způsobem) a výsledky zápisu budou zveřejněny v úterý 6. května 2020 na webových stránkách školy a obce Skalice nad Svitavou, dále ve vývěsce obecního úřadu Skalice nad Svitavou.

Aby děti nebyly ochuzeny o motivační část zápisu do školy, kterou teď bohužel nelze realizovat a která bezesporu patří k velkým zážitkům předškolního věku, chystáme - až situace dovolí - setkání všech zapsaných žáků a jejich rodičů. O termínu budete včas informováni.

Nabízíme krásné, přírodní prostředí v klidné části obce, rekreační i pracovní vyžití v rámci polytechnické výchovy na školní zahradě, velmi dobré dopravní spojení s okolními obcemi. Dále možnost práce v kroužcích anglického jazyka, informatiky, čtenářský klub, tematicky zaměřené tvůrčí dílničky, kvalifikovanou logopedickou intervenci, pestrý program v rámci ranní i odpolední školní družiny, jógová cvičení pro děti, chutnou a s láskou vařenou stravu ze zdejší školní kuchyně.

 

 Formuláře k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

Zápisní list ZŠ.pdf

Čestné prohlášení zákonných zástupců.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf

Kriteria přijímání žáků do 1. ročníku.pdf

 

 

 Všeobecné informace

 1. Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

 1. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

 1. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

 1. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 1. Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (hlava IV zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

PF 2021

Mnoho zdraví, štěstí, radosti a pohody do roku 2021, od kterého si všichni slibujeme, že bude lepší, než byl rok uplynulý.

Za všechny ze ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou přeje

Michaela Barkerová

 

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020-2021

Vážení občané Skalice nad Svitavou, rodiče a přátelé školy,

dovoluji si seznámit Vás s výsledky zápisu do mateřské školy v přiloženém dokumentu.

Výsledky zápisu do mateřské školy.jpg

Všem přijatým dětem z celého srdce blahopřeji! 

 

Výsledky zápisu do základní školy pro školní rok 2020-2021

Vážení občané Skalice nad Svitavou, rodiče a přátelé školy,

dovoluji si seznámit Vás s výsledky zápisu do základní školy v přiloženém dokumentu.

Výsledky zápisu do základní školy pro školní rok 2020-2021.pdf

Všem přijatým dětem, našim budoucím žákům, z celého srdce blahopřeji!

 

 

Den otevřených dveří v základní škole Skalice nad Svitavou

Vážení rodiče našich stávajících i budoucích žáků, přátelé školy, velice ráda bych Vás pozvala na

Den otevřených dveří.

Naše dveře Vám budou otevřeny dne 26.3.2020 od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.

Bude možné prohlédnout si školu, nahlédnout do ranní výuky i odpoledního chodu školní družiny,

dostat odpovědi na všechny otázky, sdílet navzájem názory a zkušenosti...

Na všechny velké i malé příchozí se těší kolektiv ZŠ Skalice nad Svitavou.

Den otevřených dveří musel být, bohužel, v důsledku nepříznivé epidemiologické situace ve

výskytu onemocnění COVID-19 zrušen.

 

 PF 2020

Všechno krásné do roku 2020,

mnoho zdraví, štěstí, lásky, radosti, moudrosti a dobrých přátel

přeje za všechny ze ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou

Michaela Barkerová.

 

Zápis do MŠ Skalice nad Svitavou

se bude konat dne 2.5.2019 od 14:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy.

S sebou vezměte, prosím, průkaz totožnosti, rodný list dítěte a očkovací průkaz.

Výsledky zápisu do MŠ.pdf

 

Zápis do Základní školy Skalice nad Svitavou

se bude konat dne 11. 4. 2019 od 12:30 do 15:30 hodin v budově školy.

Nabízíme krásné, přírodní prostředí v klidné části obce, rekreační i pracovní vyžití v rámci polytechnické výchovy na školní zahradě, velmi dobré dopravní spojení s okolními obcemi. Dále možnost práce v kroužcích anglického jazyka, informatiky, odpolední tvořeníčko, čtenářský klub, tematicky zaměřené tvůrčí dílničky, kvalifikovanou logopedickou intervenci,  pestrý program v rámci ranní i odpolední školní družiny, chutnou a s láskou vařenou stravu ze zdejší školní kuchyně.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv ZŠ Skalice nad Svitavou!

zapis.pdf

Výsledky zápisu do základní školy 2019.pdf

 

Poděkování

Vážení rodiče a přátelé školy,

ve středu 23.1.2019 jsem z rukou paní starostky Šmerdové převzala zapečetěnou lahev s výtěžkem ze Štědrodenní polévky pro chudé i bohaté, který se letos zastupitelstvo obce rozhodlo věnovat ve prospěch základní a mateřské školy (viz. fotogalerie). Za pomoci dvou svědkyň z řad zaměstnanců jsme lahev otevřely, spočítaly mince a bankovky a výsledná částka činila 7 201,- Kč. Tento obnos použijeme na zakoupení herního zahradního domečku pro děti z MŠ a sportovní vybavení pro žáky ZŠ, o podrobnostech využití finanční částky Vás budeme průběžně informovat.

Velmi Vám za všechny děkuji za Vaši podporu a přízeň, kterou nám věnujete, velice si jí vážíme!

Michaela Barkerová

 

Novoroční přání

Vážení občané Skalice nad Svitavou, přátelé školy,

neuvěřitelně rychle se sešel rok s rokem a já bych chtěla na tomto místě a při této příležitosti popřát Vám všem jen to nejlepší do nadcházejícího roku 2019. Ať Vás v něm provází zdraví, láska, štěstí, síla, optimismus, moudrost, skvělí lidé a hlavně dobré myšlenky, dobrá slova a dobré skutky.

Při ohlédnutí za uplynulým rokem bych také ráda připojila své 

Novoroční poděkování

všem, kteří nám v roce 2018 věnovali svou přízeň.

A to v prvé řadě obci Skalice nad Svitavou, jejím zastupitelům a občanům za velkou starostlivost, vstřícnost a pochopení pro potřeby školy, dále našim milým sponzorům - firmě BAUMÜLLER BRNO, s. r. o. za pořízení dvou žákovských počítačů v hodnotě 20 000,- Kč a poskytnutí sponzorského daru na vánoční dárky v hodnotě 10 000,- Kč, dále firmám SOUFFLET AGRO, a. s., Truhlářství Vašíček, s. r. o., NOVATHERM, s. r. o., Bambas Elektroodpady, s. r. o., HELIVO,  s. r. o. za sponzorování vánočních a mikulášských dárků pro naše děti a žáky.

Zvláštní poděkování

bych chtěla věnovat všem mým drahým kolegům z řad pedagogických i správních zaměstnanců, kteří každodenní, svědomitou prací " v první linii " skládají střípky mozaiky do výsledného obrazu školy, kde se spolu - dospělí i děti - máme možnost cítit se dobře.

 

Zveme všechny skalické občany a příznivce školy na slavnostní sázení lípy

u příležitosti stého výročí založení Československé republiky. Více informací najdete na přiloženém plakátku.

Plakát lípa.pdf

 

Zápis do ZŠ i MŠ je již za námi,

výsledky je možno zhlédnout na webových stránkách školy, ve vývěsce Obecního úřadu Skalice nad Svitavou nebo zde v přiložených souborech.

 

Základní škola Skalice nad Svitavou

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28. března 2018 od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.

Přijďte nakouknout do naší krásné školy!

 

ZÁPIS DO ZŠ

proběhne

dne 12.dubna 2018 od 13:00 do 16:00 hodin.

Nabízíme krásné, přírodní prostředí v klidné části obce, rekreační i pracovní vyžití v rámci polytechnické výchovy na školní zahradě, velmi dobré dopravní spojení s okolními obcemi. Dále možnost práce v kroužcích anglického jazyka, informatiky, odpolední tvořeníčko, tematicky zaměřené tvůrčí dílničky, kvalifikovanou logopedickou intervenci, pestrý program v rámci školní družiny, chutnou a s láskou vařenou stravu ze zdejší školní kuchyně.

Menší počet žáků v třídním kolektivu nabízí lepší možnosti k individuální práci s každým dítětem, kombinace dvou až tří ročníků ve třídě evokuje sourozenecké prostředí v rodině, dává větší prostor k vytváření dobrých vzájemných vztahů a spolupráci.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv ZŠ Skalice nad Svitavou!

 

 

 

Prezentace z činnosti školy 

Ráda bych na těchto stránkách popřála jménem svým i jménem zaměstnanců školy všem jen to nejlepší do roku 2018! 

Naše díky patří sponzorům - firmám Baumuller Brno, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Bambas Elektroodpady, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Soufflet Agro a.s., Skalice nad Svitavou, Helivo, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Novatherm, s.r.o., Blansko, s jejichž přispěním jsme mohli našim dětem pořídit pod stromeček krásné a hodnotné dárky.

Zvláštní poděkování bychom pak rádi věnovali obci Skalice nad Svitavou a jejím zastupitelům za velkou podporu a přízeň, kterou nám po celý rok projevují!

A v neposlední řadě... 

děkuji také paním učitelkám MŠ – paní Lence Škvařilové a paní Taťáně Reiblové, p.učitelce ZŠ – paní Elišce Čmelové a paní vychovatelce ŠD - Petře Lepkové, také zaměstnankyním ŠJ - paní Renatě Faltinkové a paní Magdaleně Holubíkové, též správním zaměstnancům – paní Martě Přibylové a panu Vladimíru Bartákovi a za velkou pomoc v případě potřeby i panu Hudcovi, protože bez nich všech by nebyl tento rok dobrý, úspěšný a úplný.

Mějte se tak hezky, jak se máme my a naplňte celý rok aktivitami, které Vás těší - tak jako my! 

Motto ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou pro rok 2018 zní: "Dělejme i malé věci s velkou láskou."

Krásný a šťastný rok 2018

přeje všem

Michaela Barkerová

 

Základní škola ve Skalici nad Svitavou je školou s dlouholetou tradicí. Je školou malotřídní, výuka je organizovaná ve dvou třídách, ročníky jsou sloučeny do tříd dle počtu dětí.

V současném školním roce jsou počty ve třídách 13 a 14 žáků, tento snížený počet umožňuje individuální přístup k dítěti a individuální práci s ním, také možnost lepšího porozumění jeho případným problémům a jejich řešení, spolupráce a kontakt pedagoga a dítěte je těsnější, možnosti motivace jsou lepší.  

Věková různost třídního kolektivu a celkové prostředí a atmosféra školy imituje rodinné, respektive sourozenecké prostředí a vztahy.

Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a pomoci, toleranci a respektu k sobě navzájem, poskytování kladného vzoru spolužákům. Jsou také motivováni k tomu, aby se zajímali o dění kolem sebe, starali se o životní prostředí, nezůstávali lhostejní k případným negativním projevům okolí, starostem ostatních...

Klima školy je otevřené, vedení i pedagogové školy se snaží spolupracovat s rodiči a pojímat je jako partnery při výchově a vzdělávání dětí, věnovat jejich hlasu a názoru dostatečnou pozornost.

Vnitřní i vnější prostředí školy je velmi pěkné a vkusné, moderně vybavené, renovované, prostory mají svého genia loci "staré a krásné obecné školy", materiální vybavení je moderní, stále aktualizované a doplňované.

V rámci výuky i odpoledního odpočinkového zaměstnání ve školní družině se snažíme nabídnout dětem atraktivní a podnětný program.

V dohledné době plánujeme úpravu části školní zahrady a její rozdělení na oblast okrasnou, smyslovou a užitkovou, přičemž kromě nabízené pomoci ze strany rodičů počítáme i s aktivním zapojením žáků do její údržby a zvelebování.

Velkou devizou školy je její lokalizace v klidné části obce, také blízkost dvou hřišť a dobré dopravní spojení z okolních obcí.

Úkolem školy a její vizí je kvalitní vzdělávání dle Školního vzdělávacího plánu a vybavení absolventů takovými kompetencemi, se kterými by se ctí obstáli nejen v dalším školním, ale i lidském a společenském životě.

Více na adrese skola.skalicenadsvitavou.cz

 

Protože náš školní web nemá  dostatečnou kapacitu pro rozsáhlejší dokumenty, dovolujeme si na stránkách obce postupně zveřejnit některé důležité dokumenty školy.

ŠVP ZŠ Skalice nad Svitavou.zip

ŠVP Kouzelná školka.odt

ŠVP školní družina.pdf

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ.pdf

Výsledky zápisu do MŠ.pdf

Výroční zpráva 2019-2020.odt