Obec Skalice nad Svitavou
animace1 animace2 animace3 animace4
Drobečková navigace

Domů > Organizace a spolky > ZŠ a MŠ Skalice

Více na adrese skola.skalicenadsvitavou.cz

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou,

příspěvková organizace

 

PF 2021

Mnoho zdraví, štěstí, radosti a pohody do roku 2021, od kterého si všichni slibujeme, že bude lepší, než byl rok uplynulý.

Za všechny ze ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou přeje

Michaela Barkerová

 

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020-2021

Vážení občané Skalice nad Svitavou, rodiče a přátelé školy,

dovoluji si seznámit Vás s výsledky zápisu do mateřské školy v přiloženém dokumentu.

Výsledky zápisu do mateřské školy.jpg

Všem přijatým dětem z celého srdce blahopřeji! 

 

Výsledky zápisu do základní školy pro školní rok 2020-2021

Vážení občané Skalice nad Svitavou, rodiče a přátelé školy,

dovoluji si seznámit Vás s výsledky zápisu do základní školy v přiloženém dokumentu.

Výsledky zápisu do základní školy pro školní rok 2020-2021.pdf

Všem přijatým dětem, našim budoucím žákům, z celého srdce blahopřeji!

 

Zápis do Mateřské školy Skalice nad Svitavou

Zápis do mateřské školy proběhne na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis do mateřské školy proběhne na základě tohoto doporučení bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole, bude se tedy skládat pouze z formální části, která spočívá v doručení dokumentů potřebných k zapsání dítěte škole.

Jak můžete přihlášku podat?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (naše škola má  datovou schránku y2rmsca),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
 5. vzhledem k mimořádné situaci Vám k předání materiálů nabízím ještě jednu možnost - a tou je doručení a vhození dokumentů do schránky u budovy základní školy (hnědá schránka po pravé straně vchodu). Poprosím Vás o případné doručení v zalepené obálce nadepsané Zápis MŠ. Věnujte také pozornost vyplnění Vaší e-mailové adresy v dokumentech, abych Vám mohla elektronicky zaslat potvrzení o přijetí žádosti a protokol o přidělení registračního čísla.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Na podání přihlášky kromě osobního podání stanovuji termín od 2. do 16. května 2020. 

V případě nezbytnosti osobního podání v odůvodněných případech dle konkrétní situace je stanoven původní termín zápisu  7. květen 2020 od 14:00 do 15:00 hodin po předchozí domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle 728 210 713. 

Žádám vážené rodiče, aby laskavě upřednostnili způsob podání přihlášky bez osobní přítomnosti ve škole.

Rodný list stačí doložit prostou kopií při dálkovém či osobním podání.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, má ředitel školy k dispozici.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji,

že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Datum a podpis zákonného zástupce

Co je třeba škole doručit: poprosím Vás o vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, druhou stranu, prosím, nechejte zatím prázdnou, dále o vyplněný Zápisní list a Čestné prohlášení zákonných zástupců, o kopii rodného listu dítěte. V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky a dítě již bylo vyšetřeno příslušným poradenským zařízením - kopii vyjádření tohoto poradenského zařízení, v případě, že dítě vyšetřeno nebylo, Vaše prohlášení o tom, že jste vstoupili v jednání s poradenským zařízením a dítě teprve vyšetřeno bude, pokud již máte stanoveno, uveďte datum. Volíte-li možnost vzdělávat své dítě individuálně, k jmenovaným dokumentům přiložte také Žádost o individuální vzdělávání.

Jak se dozvím o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: každému dítěti bude přiděleno registrační číslo (budete o něm informováni dálkovým způsobem) a výsledky zápisu budou zveřejněny v pondělí 25. května 2020 na webových stránkách školy a obce Skalice nad Svitavou, dále ve vývěsce obecního úřadu Skalice nad Svitavou.

Aby děti nebyly ochuzeny o motivační část zápisu do mateřské školy, kterou teď bohužel nelze realizovat a která bezesporu patří k velkým zážitkům předškolního věku, chystáme - až situace dovolí - setkání všech zapsaných dětí a jejich rodičů.          O termínu budete včas informováni.

 

Formuláře k zápisu:

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

ZÁPISNÍ LIST DO MŠ.pdf

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 1.pdf

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2.pdf 

Čestné prohlášení zákonných zástupců.pdf

Formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání.pdf

 

Zápis do Základní školy Skalice nad Svitavou

Zápis do základní školy proběhne na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020-2021 v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis do školy proběhne na základě tohoto doporučení bez osobní přítomnosti dětí ve škole, bude se tedy skládat pouze z formální části. Je také doporučeno upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Jak můžete přihlášku podat?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (naše škola má  datovou schránku y2rmsca),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
 5. vzhledem k mimořádné situaci Vám k předání materiálů nabízím ještě jednu možnost - a tou je doručení a vhození dokumentů do schránky u budovy základní školy (hnědá schránka po pravé straně vchodu). Poprosím Vás o případné doručení v zalepené obálce nadepsané Zápis ZŠ. Věnujte také pozornost vyplnění Vaší e-mailové adresy v dokumentech, abych Vám mohla elektronicky zaslat potvrzení o přijetí žádosti a protokol o přidělení registračního čísla.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Na podání přihlášky kromě osobního podání je stanoven termín od 1. do 24. dubna 2020. 

V případě nutnosti osobního podání v odůvodněných případech dle konkrétní situace je stanoven původní termín zápisu 16. duben 2020 od 12:30 do 16:00 hodin po předchozí domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle 728 210 713.  

Žádám vážené rodiče, aby laskavě upřednostnili způsob podání přihlášky bez osobní přítomnosti ve škole.

Rodný list stačí doložit prostou kopií při dálkovém či osobním podání.

Co je třeba škole doručit: poprosím Vás o vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dále vyplněný Zápisní list a Čestné prohlášení zákonných zástupců, dále o kopii rodného listu dítěte, v případě žádosti o odklad povinné školní docházky Žádost o odklad povinné školní docházky, kopii rodného listu dítěte a vyjádření příslušného poradenského zařízení, v jehož péči jste.

Jak se dozvím o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: každému dítěti bude přiděleno registrační číslo (budete o něm informováni dálkovým způsobem) a výsledky zápisu budou zveřejněny v pondělí 4. května 2020 na webových stránkách školy a obce Skalice nad Svitavou, dále ve vývěsce obecního úřadu Skalice nad Svitavou. 

Aby děti nebyly ochuzeny o motivační část zápisu do školy, kterou teď bohužel nelze realizovat a která bezesporu patří k velkým zážitkům předškolního věku, chystáme - až situace dovolí - setkání všech zapsaných žáků a jejich rodičů. O termínu budete včas informováni. 

Formuláře k zápisu:

Zápisní lístek ZŠ.pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf

Čestné prohlášení zákonných zástupců ZŠ.pdf

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku.pdf

 

Den otevřených dveří v základní škole Skalice nad Svitavou

Vážení rodiče našich stávajících i budoucích žáků, přátelé školy, velice ráda bych Vás pozvala na

Den otevřených dveří.

Naše dveře Vám budou otevřeny dne 26.3.2020 od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.

Bude možné prohlédnout si školu, nahlédnout do ranní výuky i odpoledního chodu školní družiny,

dostat odpovědi na všechny otázky, sdílet navzájem názory a zkušenosti...

Na všechny velké i malé příchozí se těší kolektiv ZŠ Skalice nad Svitavou.

Den otevřených dveří musel být, bohužel, v důsledku nepříznivé epidemiologické situace ve

výskytu onemocnění COVID-19 zrušen.

 

 PF 2020

Všechno krásné do roku 2020,

mnoho zdraví, štěstí, lásky, radosti, moudrosti a dobrých přátel

přeje za všechny ze ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou

Michaela Barkerová.

 

Zápis do MŠ Skalice nad Svitavou

se bude konat dne 2.5.2019 od 14:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy.

S sebou vezměte, prosím, průkaz totožnosti, rodný list dítěte a očkovací průkaz.

Výsledky zápisu do MŠ.pdf

 

Zápis do Základní školy Skalice nad Svitavou

se bude konat dne 11. 4. 2019 od 12:30 do 15:30 hodin v budově školy.

Nabízíme krásné, přírodní prostředí v klidné části obce, rekreační i pracovní vyžití v rámci polytechnické výchovy na školní zahradě, velmi dobré dopravní spojení s okolními obcemi. Dále možnost práce v kroužcích anglického jazyka, informatiky, odpolední tvořeníčko, čtenářský klub, tematicky zaměřené tvůrčí dílničky, kvalifikovanou logopedickou intervenci,  pestrý program v rámci ranní i odpolední školní družiny, chutnou a s láskou vařenou stravu ze zdejší školní kuchyně.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv ZŠ Skalice nad Svitavou!

zapis.pdf

Výsledky zápisu do základní školy 2019.pdf

 

Poděkování

Vážení rodiče a přátelé školy,

ve středu 23.1.2019 jsem z rukou paní starostky Šmerdové převzala zapečetěnou lahev s výtěžkem ze Štědrodenní polévky pro chudé i bohaté, který se letos zastupitelstvo obce rozhodlo věnovat ve prospěch základní a mateřské školy (viz. fotogalerie). Za pomoci dvou svědkyň z řad zaměstnanců jsme lahev otevřely, spočítaly mince a bankovky a výsledná částka činila 7 201,- Kč. Tento obnos použijeme na zakoupení herního zahradního domečku pro děti z MŠ a sportovní vybavení pro žáky ZŠ, o podrobnostech využití finanční částky Vás budeme průběžně informovat.

Velmi Vám za všechny děkuji za Vaši podporu a přízeň, kterou nám věnujete, velice si jí vážíme!

Michaela Barkerová

 

Novoroční přání

Vážení občané Skalice nad Svitavou, přátelé školy,

neuvěřitelně rychle se sešel rok s rokem a já bych chtěla na tomto místě a při této příležitosti popřát Vám všem jen to nejlepší do nadcházejícího roku 2019. Ať Vás v něm provází zdraví, láska, štěstí, síla, optimismus, moudrost, skvělí lidé a hlavně dobré myšlenky, dobrá slova a dobré skutky.

Při ohlédnutí za uplynulým rokem bych také ráda připojila své 

Novoroční poděkování

všem, kteří nám v roce 2018 věnovali svou přízeň.

A to v prvé řadě obci Skalice nad Svitavou, jejím zastupitelům a občanům za velkou starostlivost, vstřícnost a pochopení pro potřeby školy, dále našim milým sponzorům - firmě BAUMÜLLER BRNO, s. r. o. za pořízení dvou žákovských počítačů v hodnotě 20 000,- Kč a poskytnutí sponzorského daru na vánoční dárky v hodnotě 10 000,- Kč, dále firmám SOUFFLET AGRO, a. s., Truhlářství Vašíček, s. r. o., NOVATHERM, s. r. o., Bambas Elektroodpady, s. r. o., HELIVO,  s. r. o. za sponzorování vánočních a mikulášských dárků pro naše děti a žáky.

Zvláštní poděkování

bych chtěla věnovat všem mým drahým kolegům z řad pedagogických i správních zaměstnanců, kteří každodenní, svědomitou prací " v první linii " skládají střípky mozaiky do výsledného obrazu školy, kde se spolu - dospělí i děti - máme možnost cítit se dobře.

 

Zveme všechny skalické občany a příznivce školy na slavnostní sázení lípy

u příležitosti stého výročí založení Československé republiky. Více informací najdete na přiloženém plakátku.

Plakát lípa.pdf

 

Zápis do ZŠ i MŠ je již za námi,

výsledky je možno zhlédnout na webových stránkách školy, ve vývěsce Obecního úřadu Skalice nad Svitavou nebo zde v přiložených souborech.

 

Základní škola Skalice nad Svitavou

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28. března 2018 od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.

Přijďte nakouknout do naší krásné školy!

 

ZÁPIS DO ZŠ

proběhne

dne 12.dubna 2018 od 13:00 do 16:00 hodin.

Nabízíme krásné, přírodní prostředí v klidné části obce, rekreační i pracovní vyžití v rámci polytechnické výchovy na školní zahradě, velmi dobré dopravní spojení s okolními obcemi. Dále možnost práce v kroužcích anglického jazyka, informatiky, odpolední tvořeníčko, tematicky zaměřené tvůrčí dílničky, kvalifikovanou logopedickou intervenci, pestrý program v rámci školní družiny, chutnou a s láskou vařenou stravu ze zdejší školní kuchyně.

Menší počet žáků v třídním kolektivu nabízí lepší možnosti k individuální práci s každým dítětem, kombinace dvou až tří ročníků ve třídě evokuje sourozenecké prostředí v rodině, dává větší prostor k vytváření dobrých vzájemných vztahů a spolupráci.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv ZŠ Skalice nad Svitavou!

 

 

 

Prezentace z činnosti školy 

Ráda bych na těchto stránkách popřála jménem svým i jménem zaměstnanců školy všem jen to nejlepší do roku 2018! 

Naše díky patří sponzorům - firmám Baumuller Brno, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Bambas Elektroodpady, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Soufflet Agro a.s., Skalice nad Svitavou, Helivo, s.r.o., Skalice nad Svitavou, Novatherm, s.r.o., Blansko, s jejichž přispěním jsme mohli našim dětem pořídit pod stromeček krásné a hodnotné dárky.

Zvláštní poděkování bychom pak rádi věnovali obci Skalice nad Svitavou a jejím zastupitelům za velkou podporu a přízeň, kterou nám po celý rok projevují!

A v neposlední řadě... 

děkuji také paním učitelkám MŠ – paní Lence Škvařilové a paní Taťáně Reiblové, p.učitelce ZŠ – paní Elišce Čmelové a paní vychovatelce ŠD - Petře Lepkové, také zaměstnankyním ŠJ - paní Renatě Faltinkové a paní Magdaleně Holubíkové, též správním zaměstnancům – paní Martě Přibylové a panu Vladimíru Bartákovi a za velkou pomoc v případě potřeby i panu Hudcovi, protože bez nich všech by nebyl tento rok dobrý, úspěšný a úplný.

Mějte se tak hezky, jak se máme my a naplňte celý rok aktivitami, které Vás těší - tak jako my! 

Motto ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou pro rok 2018 zní: "Dělejme i malé věci s velkou láskou."

Krásný a šťastný rok 2018

přeje všem

Michaela Barkerová

 

Základní škola ve Skalici nad Svitavou je školou s dlouholetou tradicí. Je školou malotřídní, výuka je organizovaná ve dvou třídách, ročníky jsou sloučeny do tříd dle počtu dětí.

V současném školním roce jsou počty ve třídách 13 a 14 žáků, tento snížený počet umožňuje individuální přístup k dítěti a individuální práci s ním, také možnost lepšího porozumění jeho případným problémům a jejich řešení, spolupráce a kontakt pedagoga a dítěte je těsnější, možnosti motivace jsou lepší.  

Věková různost třídního kolektivu a celkové prostředí a atmosféra školy imituje rodinné, respektive sourozenecké prostředí a vztahy.

Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a pomoci, toleranci a respektu k sobě navzájem, poskytování kladného vzoru spolužákům. Jsou také motivováni k tomu, aby se zajímali o dění kolem sebe, starali se o životní prostředí, nezůstávali lhostejní k případným negativním projevům okolí, starostem ostatních...

Klima školy je otevřené, vedení i pedagogové školy se snaží spolupracovat s rodiči a pojímat je jako partnery při výchově a vzdělávání dětí, věnovat jejich hlasu a názoru dostatečnou pozornost.

Vnitřní i vnější prostředí školy je velmi pěkné a vkusné, moderně vybavené, renovované, prostory mají svého genia loci "staré a krásné obecné školy", materiální vybavení je moderní, stále aktualizované a doplňované.

V rámci výuky i odpoledního odpočinkového zaměstnání ve školní družině se snažíme nabídnout dětem atraktivní a podnětný program.

V dohledné době plánujeme úpravu části školní zahrady a její rozdělení na oblast okrasnou, smyslovou a užitkovou, přičemž kromě nabízené pomoci ze strany rodičů počítáme i s aktivním zapojením žáků do její údržby a zvelebování.

Velkou devizou školy je její lokalizace v klidné části obce, také blízkost dvou hřišť a dobré dopravní spojení z okolních obcí.

Úkolem školy a její vizí je kvalitní vzdělávání dle Školního vzdělávacího plánu a vybavení absolventů takovými kompetencemi, se kterými by se ctí obstáli nejen v dalším školním, ale i lidském a společenském životě.

Více na adrese skola.skalicenadsvitavou.cz

 

Protože náš školní web nemá  dostatečnou kapacitu pro rozsáhlejší dokumenty, dovolujeme si na stránkách obce postupně zveřejnit některé důležité dokumenty školy.

ŠVP ZŠ Skalice nad Svitavou.zip

ŠVP Kouzelná školka.odt

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ.pdf

Výsledky zápisu do MŠ.pdf

Výroční zpráva 2019-2020.odt