Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Aktuality

Aktuality


Štítky:Novější 1 3 16 32 47

Festiválek bez bojů a válek - 20 let

Datum konání: 3. 8. 2024

Vážení spoluobčané,

Festiválek, který vznikl ve Skalici, letos slaví 20 let. U této příležitosti se  na krátkou chvíli vrací se po 15 letech zpět k nám do Skalice.

Akce se uskuteční 3. 8. 2024 od 14:30 v parku vedle PKC.  Za špatného počasí se akce uskuteční uvnitř. A na co se můžete těšit:

14:30 divadlo pro děti od Milana Šťastného

15:30 Alfasrnec

17:00 Cimbálová muzika Olešnice

18:30 The Wanted

19:45 HOVADUO

21:00 Pavel Čadek

22:15 René z Moštárny

Občerstvení zajišťují SDH Skalice nad Svitavou a může se těšit na stánek s vínem z vinařství Mezi Sklepy.

Vstupné dobrovolné!

fbbav2024-plakat WarmUp (1).jpg


Publikováno dnes v 10:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dovolená - MUDr. Konopáčová

Datum konání: 22. 7. 2024

MUDr. Konopáčová oznamuje občanům, že ve dnech od 22. července 2024 do 2. srpna 2024 včetně, bude čerpat dovolenou. Zástup MUDr. Učňová - nemocnice.


Publikováno 12. 7. 2024 10:09

Změna provozní doby pošty Skalice nad Svitavou

Datum konání: 18. 7. 2024 - 19. 7. 2024

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny České pošty a.s. Skalice nad Svitavou. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve čtvrtek 18.7.2024 a v pátek 19.7.2024.
 
Upravená otevírací doba provozovny:
 
Čtvrtek 18.07.2024
Standardní HpV: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Dočasné HpV: 8:00 - 11:00
 
Pátek 19.07.2024
Standardní HpV: 7:30 - 12:00
Dočasné HpV: 12:00 - 14:00

Publikováno 17. 7. 2024 14:47
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zpracování Místní energetické koncepce - Místní dotazníkové šetření

Datum konání: 15. 7. 2024 - 31. 7. 2024

Vá­že­ní spo­lu­ob­ča­né,

na­še obec v sou­čas­né do­bě zpra­co­vá­vá Míst­ní ener­ge­tic­kou kon­cep­ci, je­jímž cí­lem je po­psat současnou ener­ge­tic­kou bi­lan­ci a na­vrh­nout op­ti­mál­ní kom­plex­ní ře­še­ní ener­ge­ti­ky pro na­ši obec a Vás jako její občany.

Na zpra­co­vá­ní to­ho­to do­ku­men­tu jsme ob­dr­že­li do­ta­ci z EU v rám­ci Ná­rod­ní­ho plá­nu ob­no­vy. Jedná se o vý­cho­zí strategický ma­te­ri­ál, kte­rý mů­že být v bu­douc­nu vy­u­žitý i pro na­sta­ve­ní komunit­ní energe­ti­ky a sdí­le­ní ener­gie me­zi jed­not­li­vý­mi ob­jek­ty.

Z důvodu co nejvyšší možnosti profesionálního a odborného zpracování chceme do to­ho­to pro­ce­su za­po­ji­t i ve­řej­nost, a pro­to vás pro­síme o vy­pl­ně­ní krát­ké­ho do­taz­ní­ku, kte­rý se tý­ká in­for­ma­cí o vaší spotřebě a typu energií, které v soukromí využíváte. Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat současnou situaci a názory obyvatelstva na sdílení elektřiny a na investice do obnovitelných zdrojů a elektromobility ve vaší obci. Od těchto informací se bude odvíjet energetická budoucnost v obci, Vaše a Vašich dětí.

Do­taz­ník je k dis­po­zi­ci zde: www.energetickabilance.cz/anketa

Je­ho vy­pl­ně­ní vám ne­za­be­re ví­ce než 3 mi­nu­ty. Čím ví­ce občanů z obce do­taz­ní­ky vy­pl­ní, tím přesněj­ší bu­dou da­ta v Míst­ní ener­ge­tic­ké kon­cep­ci, a tím reálnější a praktičtější budou návrhy řešení pro Vás všechny.

Prosíme vás tedy o odpovědný přístup a ve­li­ce vám dě­ku­jeme za spo­lu­prá­ci.

Potřebujete-li více informací, můžete:
- kontaktovat Energetické informační centrum (EIC) pro osobní konzultace po předchozí dohodě
- zúčastnit se zdarma VZDĚLÁVACÍCH ON-LINE SEMINÁŘŮ o komunitní energetice – přihlásit se na www.energetickabilance.cz/seminar1 (úterý 16.7.2024 nebo 23.7.2024 18:00-19:00 hodin)

MEK.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 15. 7. 2024 11:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Změna provozní doby pošty ve Skalici and Svitavou

Datum konání: 9. 7. 2024

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny České pošty a.s. Skalice nad Svitavou. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu dne 09.07.2024 z provozních důvodů.
 
Upravená otevírací doba provozovny:
 
Úterý 09.07.2024
Standardní HpV:07:00-12:00
Dočasné HpV:12:00-15:00

Publikováno 8. 7. 2024 9:37

Příměstské tábory 2024

Datum konání: 8. 7. 2024 - 16. 8. 2024

tábor 8.7.-12.7..png   Tábor 18.8. - 16.8..png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 24. 4. 2024 14:28

MEK - pozvánka

Datum konání: 1. 7. 2024

logo-link-MEK.png

POZVÁNKA

MÍSTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

Vážení spoluobčané, 

zveme Vás všechny na veřejnou prezentaci Místní energetické koncepce pro naši obec Skalice nad Svitavou.

Místní energetická koncepce je klíčový, strategický dokument. Je to naše studie, naše pomůcka pro místní samosprávu při hledání optimálních řešení v oblasti dodávek a spotřeby energie. Bude zpracována tak, aby reflektovala potřeby naší obce, našeho regionu.

Tato koncepce určí, jak se má naše obec v následujících 5–10 letech v oblasti moderní energetiky profilovat a měnit, do jakých energetických projektů investovat, čeho lze dosáhnout a kolik to bude obec stát. Součástí této koncepce je každý jeden občan obce a proto Vás, naše občany, chceme s tímto procesem plánované změny seznámit dříve, než začne. Zajímá nás Váš názor.

 

TERMÍN:    01. 07. 2024                                

ČAS:          18,00 hodin

MÍSTO:       Zasedací místnost OÚ Skalice nad Svitavou

 

PROGRAM:

  1. Zahájení jednání
  2. Představení realizačního týmu
  3. Představení zpracovatele
  4. Výhody a užitek Místní energetické koncepce pro obec a její občany
  5. Komunitní energetika a její přínosy pro Vás
  6. Diskuze
  7. Závěr

Těšíme se na setkání s Vámi při přípravě energetické koncepce pro energetická, moderní a úsporná opatření v naší obci, včetně možnosti sdílení energie a využití energie z obnovitelných zdrojů v naší obci.

 

Mgr. Gabriela Šmerdová
starostka obce


Publikováno 25. 6. 2024 14:07

Informace o projektech obce

Datum konání: 30. 6. 2024

Na podzim roku 2023 a na jaře 2024 byly v obci realizovány projekty Oprava místní komunikace a Obnova veřejného osvětlení. Na dalších projektech se usilovně pracuje.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 30. 5. 2024 13:30

Omezení provozní doby OÚ Skalice nad Svitavou

Datum konání: 19. 6. 2024 - 21. 6. 2024

Dovolujeme si vás informovat o omezení provozní doby OÚ Skalice nad Svitavou. OÚ Skalice nad Svitavou bude z provozních důvodů - čerpání dovolené  uzavřen ve dnech 19. 06. 2024 až 21.06. 2024 .


Publikováno 14. 6. 2024 11:03

Změna hodin pro veřejnost České pošty a.s.

Datum konání: 13. 6. 2024

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost
provozovny České pošty a.s. Skalice nad Svitavou. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve čtvrtek 13.6.2024 z provozních důvodů.
 
Upravená otevírací doba provozovny:
 
Čtvrtek 13.6.2024
Standardní HpV: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Dočasné HpV : 8:00 - 12:00

Publikováno 10. 6. 2024 8:57

Novější 1 3 16 32 47