Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Aktuality

Aktuality


Štítky:Novější 1 3 6 10 15

Zpracování Místní energetické koncepce - Místní dotazníkové šetření

Datum konání: 15. 7. 2024 - 31. 7. 2024

Vá­že­ní spo­lu­ob­ča­né,

na­še obec v sou­čas­né do­bě zpra­co­vá­vá Míst­ní ener­ge­tic­kou kon­cep­ci, je­jímž cí­lem je po­psat současnou ener­ge­tic­kou bi­lan­ci a na­vrh­nout op­ti­mál­ní kom­plex­ní ře­še­ní ener­ge­ti­ky pro na­ši obec a Vás jako její občany.

Na zpra­co­vá­ní to­ho­to do­ku­men­tu jsme ob­dr­že­li do­ta­ci z EU v rám­ci Ná­rod­ní­ho plá­nu ob­no­vy. Jedná se o vý­cho­zí strategický ma­te­ri­ál, kte­rý mů­že být v bu­douc­nu vy­u­žitý i pro na­sta­ve­ní komunit­ní energe­ti­ky a sdí­le­ní ener­gie me­zi jed­not­li­vý­mi ob­jek­ty.

Z důvodu co nejvyšší možnosti profesionálního a odborného zpracování chceme do to­ho­to pro­ce­su za­po­ji­t i ve­řej­nost, a pro­to vás pro­síme o vy­pl­ně­ní krát­ké­ho do­taz­ní­ku, kte­rý se tý­ká in­for­ma­cí o vaší spotřebě a typu energií, které v soukromí využíváte. Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat současnou situaci a názory obyvatelstva na sdílení elektřiny a na investice do obnovitelných zdrojů a elektromobility ve vaší obci. Od těchto informací se bude odvíjet energetická budoucnost v obci, Vaše a Vašich dětí.

Do­taz­ník je k dis­po­zi­ci zde: www.energetickabilance.cz/anketa

Je­ho vy­pl­ně­ní vám ne­za­be­re ví­ce než 3 mi­nu­ty. Čím ví­ce občanů z obce do­taz­ní­ky vy­pl­ní, tím přesněj­ší bu­dou da­ta v Míst­ní ener­ge­tic­ké kon­cep­ci, a tím reálnější a praktičtější budou návrhy řešení pro Vás všechny.

Prosíme vás tedy o odpovědný přístup a ve­li­ce vám dě­ku­jeme za spo­lu­prá­ci.

Potřebujete-li více informací, můžete:
- kontaktovat Energetické informační centrum (EIC) pro osobní konzultace po předchozí dohodě
- zúčastnit se zdarma VZDĚLÁVACÍCH ON-LINE SEMINÁŘŮ o komunitní energetice – přihlásit se na www.energetickabilance.cz/seminar1 (úterý 16.7.2024 nebo 23.7.2024 18:00-19:00 hodin)

MEK.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 15. 7. 2024 11:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace o projektech obce

Datum konání: 30. 6. 2024

Na podzim roku 2023 a na jaře 2024 byly v obci realizovány projekty Oprava místní komunikace a Obnova veřejného osvětlení. Na dalších projektech se usilovně pracuje.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 30. 5. 2024 13:30

Přistavení velkoobjemového kontejneru

Datum konání: 10. 5. 2024 - 11. 5. 2024

TERMÍNY

přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad:

Pátek   10.5.2024       15.00 – 17.00 hod.

Sobota 11.5.2024       09.00 – 10.00 hod.

 

Pátek    11.10.2024   15.00 – 17.00 hod.

Sobota 12.10.2024    09.00 – 10.00 hod.

Kontejner bude přístupný v uvedených termínech ve dvoře PKC.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 4. 4. 2024 15:55

Mírový oheň 2024 - ZRUŠENO

Datum konání: 7. 5. 2024

Bez názvu.png MIROVY OHEN 2024.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 24. 4. 2024 14:31

Sběr nebezpečného odpadu 2024

Datum konání: 9. 4. 2024

V úterý 9. 4. 2024 od 15:00 do 16:00 hodin ve dvoře PKC Skalice nad Svitavou.

NO_2024.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 18. 3. 2024 15:31

Ukliďme Česko 2024

Datum konání: 7. 4. 2024

Ukliďme Česko 2024.jpg


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 16. 2. 2024 14:05

Setkání s ministrem dopravy

Datum konání: 16. 2. 2024

Pozvánka_setkání_MD.jpg

Tématem setkání s Mgr. Martinem Kupkou bude silnice I/73 (dříve označována jako R43 nebo D43).


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 26. 1. 2024 15:26

Změna provozní doby pošty

Datum konání: 8. 2. 2024

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost  provozovny České pošty ve Skalici nad Svitavou. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve čtvrtek 8.2.2024 a v pátek 9.2.2024 z provozních důvodů.
 
Upravená otevírací doba provozovny:
 
Čtvrtek 8.2.2024
Standardní HpV: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Dočasné HpV : 14:00 - 16:00
 
Pátek 9.2.2024
Standardní HpV: 7:30 - 12:00
Dočasné HpV : 13:00 - 15:00

Publikováno 5. 2. 2024 10:29

Nová provozní doba prodejny COOP ve Skalici nad Svitavou

Datum konání: 2. 1. 2024

COOP2024.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 3. 1. 2024 7:30

PF 2024

Datum konání: 24. 12. 2023

Vážení občané,
přejeme vám krásné prožití svátečních dnů, pohodové Vánoce, veselého Silvestra, hodně štěstí a pevné zdraví do nového roku 2024. 
Vaši zastupitelé ???? 
PF 2024.png

Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 22. 12. 2023 10:53

Novější 1 3 6 10 15